Všeobecná ustanovení ke smlouvě o zápůjčce

 

Všeobecná ustanovení ke smlouvě o zápůjčce

Smlouva o zápůjčce

Secutech CZ s r.o.

se sídlem Freyova 1/12, Praha 9

IČ: 28975197

DIČ: CZ28975197

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C , vložka 157137

 

1. Hardwarové/softwarové produkty a příslušné podklady se půjčují Odběrateli pro vyzkoušení a testování. Secutech CZ s.r.o. zapůjčuje Odběrateli za dohodnutých podmínek produkt uvedený v zápůjčce zboží (množství, typ a sériové/licenční číslo) v zobrazených cenách. Zápůjčky je možné objednat pouze písemně e-mailem zasláním požadavku na adresu objednavky@secutech.cz.

 

2. Doba zápůjčky se sjednává dohodou stran na dobu 14 dnů, není-li dohodnuto jinak. Dobu zápůjčky je možné po dohodě prodloužit pouze písemně e-mailem zasláním požadavku na adresu objednavky@secutech.cz. Prodloužení doby zápůjčky bude platné až po zpětném potvrzení požadavku na email Odběratele. Po uplynutí doby zápůjčky lze sjednat dohodou stran odkup zapůjčeného produktu. Doručením písemného oznámení o uplatnění tohoto práva Smlouva o zápůjčce zaniká a zboží bude vyfakturováno podle platebních podmínek Odběratele.

 

3. Kontaktními osobami jsou: Na straně Secutech CZ s.r.o. Milan Holík, tel. +420 283 923 135; e-mail: m.holik@secutech.cz. Na straně Odběratele firma, nebo osoba uvedená v Zápůjčce zboží jako Odběratel.

 

4. Secutech CZ s.r.o. zůstává po celou dobu platnosti smlouvy vlastníkem zapůjčených produktů. Odběratel není oprávněn zapůjčit produkt třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Secutech CZ s.r.o.. Odběrateli přísluší nevýhradní a nepřenosné právo na využívání produktů v nezměněné formě na přístrojích, které jsou uvedeny v Zápůjčce zboží..

 

5. Odběratel ručí za všechny škody vzniklé na zapůjčených produktech ztrátou nebo poškozením zapůjčených produktů, ke kterým došlo ode dne převzetí Odběratelem až do dne ukončení zápůjčky a opětovného převzetí zapůjčených produktů pověřenou osobou Secutech CZ s.r.o.. Jakékoliv poruchy a/nebo závady a poškození, které se vyskytnou po převzetí zapůjčeného produktu Odběratelem po celou dobu trvání zápůjčky, je Odběratel povinen nahlásit firmě Secutech CZ s.r.o., která zajistí jejich odstranění na náklady Odběratele, pokud se nebude jednat o vadu na kterou se vztahuje záruka výrobce. Pokud Secutech CZ s.r.o. zjistí při ukončení zápůjčky, že Odběratel provozoval zapůjčené produkty v rozporu s ustanoveními této smlouvy, především pak nedodržoval bod 8. této smlouvy, bude toto zjištění firmou Secutech CZ s.r.o. zdokumentováno a zaprotokolováno a Odběratel se zavazuje uhradit Secutech CZ s.r.o. veškeré náklady, které vzniknou s uvedením produktu do stavu odpovídajícího stavu produktu při jeho převzetí do zápůjčky, nebo uhradit celou cenu produktu uvedenou v Zápůjčce zboží. Uhrazením celé ceny produktu, přechází vlastnicví zaplaceného produktu do vlastnictví Odběratele.

 

6. Následující dodatečné služby je možné objednat u firmy Secutech CZ s.r.o. za cenu podle dohody. Jedná se například o Objednatelem vyžádané změny na zapůjčených produktech, poradenské služby a podpora mimo adresu provozovny, diagnóza a odstranění poruch nebo škod, ke kterým dochází neznalým zacházením nebo kvůli jiným okolnostem, které nejsou způsobeny firmou Secutech CZ s.r.o..

 

7. Cena nájmu produktu na stanovenou dobu zápůjčky je zdarma. Secutech CZ s.r.o. hradí veškeré náklady na dopravu produktu ze skladu Secutech CZ s.r.o. do lokality uvedené na Zápůjčce zboží (není-li místo dodání sjednáno, považuje se za místo dodání sídlo Odběratele) a pojištění zařízení při dopravě produktu na místo určení. Veškeré náklady spojené s vrácením produktu na adresu sídla Secutech CZ s.r.o. hradí Odběratel. Odběratel je povinen dohodnout termín a čas vrácení zapůjčeného produktu s kontaktní osobou Secutech CZ s.r.o.. Odběratel zajistí uchování nepoškozený originálních obalů, manuálů a příslušenství, ve kterých a se kterými budou produkty vráceny.

 

8. Objednatel bere na vědomí, že zapůjčený produkt bude využíván v souladu s účelem, ke kterému je určen. Dále je povinen řádným proškolením obsluhy předejít škodám způsobeným uživatelem z titulu neodborného zacházení a obsluhy, užitím výrobcem zařízení neautorizovaného spotřebního a opotřebitelného materiálu a dílů a nedodržením technických a provozních podmínek a parametrů prostředí předepsaných výrobcem pro provoz zařízení, jako jsou např. vlhkost, prašnost, teplota. Mimo výše uvedených, bude dodržovat hlavně následující pravidla:

  • Produkty nesmí být jakkoliv poškozeny montáží
  • Pokud produkt potřebujete namontovat, musí být použit způsob, který nezanechá na produktu žádné známky poškození, nebo opotřebení. Ideálně použít plastové pásky, bublinkovou fólii, molitan, polystyten atd.
  • Produkty nesmí být vystaveny venkovním povětrnostním podmínkám, i když jsou určeny pro použití venku
  • Produkty nesmí být vystaveny agresivnímu, nebo znečištěnému prostředí
  • Produkty nesmí být jakkoliv poškozeny poškrábáním, nebo vylomením připojovacích otvorů
  • Před vrácením produktu musejí být vráceny zpět foliové kryty kopulek, objektivů s dalších částí kamer, pokud byly dodány s produktem.
  • Produkty musí být vráceny v nepoškozené originální krabičce se stejným výrobním číslem vč. kompletního příslušenství a vycpávek.

 

9. Jakékoliv vedlejší ujednání, změny a dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemně a podepsány oběma smluvními stranami.

 

 

V Praze 1.4.2017                                                                                 Milan Holík - Jednatel

Čekejte prosím...